تصویر زیبای منظره  برفی

http://www.luminous-landscape.com/images/Snow-Clad-Trees-thumb.jpg